အိမ်သုံး

Hi-INTERNET ၏အားသာချက်

Hi-INTERNET ကို ရွေးချယ်လိုက်ရုံဖြင့် အသင့်တော်ဆုံး ဈေးနှုန်းနဲ့အကောင်းဆုံး အရည်အသွေးကိုသာမကအကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုကိုပါ ရရှိပါမည်။ အမြဲတမ်းအတွက် ပစ္စည်းဖိုး၊ တပ်ဆင်ကြေး အခမဲ့


 • သုံးလကြိုသွင်း
 • ပစ္စည်းဖိုး တပ်ဆင်ခ အခမဲ့
 • ၆လ ကြိုသွင်း = ၁လ အခမဲ့
 • ၁၂ လကြိုသွင်း = ၂လ အခမဲ့
 • ဒေတာအကန့်အသတ်မရှိ


လတ်တလော မရရှိနိုင်သေးပါ

 • ၂ ပေးသွင်း
 • ပစ္စည်းဖိုး တပ်ဆင်ခ အခမဲ့
 • ၆လ ကြိုသွင်း = ၁လ အခမဲ့
 • ၁၂ လကြိုသွင်း = ၂လ အခမဲ့
 • ဒေတာအကန့်အသတ်မရှိ


ပိုမိုသိရှိရန်


ဝယ်ယူရန်

 • ၁လချင်းပေးသွင်း
 • ပစ္စည်းဖိုး တပ်ဆင်ခ အခမဲ့
 • ၆လ ကြိုသွင်း = ၁လ အခမဲ့
 • ၁၂ လကြိုသွင်း = ၂လ အခမဲ့
 • ဒေတာအကန့်အသတ်မရှိ


ပိုမိုသိရှိရန်


ဝယ်ယူရန်

 • ၁လချင်းပေးသွင်း
 • ပစ္စည်းဖိုး တပ်ဆင်ခ အခမဲ့
 • ၆လ ကြိုသွင်း = ၁လ အခမဲ့
 • ၁၂ လကြိုသွင်း = ၂လ အခမဲ့
 • ဒေတာအကန့်အသတ်မရှိ


ပိုမိုသိရှိရန်


ဝယ်ယူရန်

 • ၁လချင်းပေးသွင်း
 • ပစ္စည်းဖိုး တပ်ဆင်ခ အခမဲ့
 • ၆လ ကြိုသွင်း = ၁လ အခမဲ့
 • ၁၂ လကြိုသွင်း = ၂လ အခမဲ့
 • ဒေတာအကန့်အသတ်မရှိ


ပိုမိုသိရှိရန်


ဝယ်ယူရန်

 • ၁လချင်းပေးသွင်း
 • ပစ္စည်းဖိုး တပ်ဆင်ခ အခမဲ့
 • ၆လ ကြိုသွင်း = ၁လ အခမဲ့
 • ၁၂ လကြိုသွင်း = ၂လ အခမဲ့
 • ဒေတာအကန့်အသတ်မရှိ


ပိုမိုသိရှိရန်


ဝယ်ယူရန်